|
PDF Print E-mail

Pełnomocnikiem ds. ochrony infrastruktury krytycznej w spółce może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
3) posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne",
4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem, doświadczeniem zawodowym związanym z przedmiotem działania spółki oraz posiadanymi kwalifikacjami daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków,
5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat, po wyrażeniu pisemnej zgody na objęcie stanowiska pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji zarządu o wyznaczeniu przedstawia zarządowi spółki do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, oraz składa zarządowi spółki:
1) oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
3) informację o obecnym zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego,
4) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej jest pracownikiem spółki monitorującym działalność spółki, odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, do którego zadań należy:
1) zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących dokonania przez organy spółki czynności prawnych,
2) przygotowywanie dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej spółki informacji o ochronie infrastruktury krytycznej;
3) zapewnienie zarządowi spółki doradztwa w zakresie istniejącej w spółce infrastruktury krytycznej;
4) monitorowanie działalności spółki w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej;
5) przekazywanie informacji o infrastrukturze krytycznej dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na jego wniosek;
6) przekazywanie i odbieranie informacji o zagrożeniu infrastruktury krytycznej we współpracy z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej może być osobą odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Pełnomocnikowi ds. ochrony infrastruktury krytycznej przysługuje prawo do:
1) uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu spółki dotyczących spraw:
- rozporządzania składnikami mienia, stanowiącymi rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej,
- rozwiązania spółki,
- zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia spółki,
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
- zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
- przeniesienia siedziby spółki za granicę.
2) żądania od organów spółki wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień dotyczących powyższych spraw.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia organu spółki, odbycia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, przedkłada ministrowi informacje o sprawach, będących przedmiotem posiedzenia, zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej występuje do organów spółki z wnioskiem o udostępnienie wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw, będących przedmiotem posiedzenia, w formie pisemnej. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, pełnomocnik może wystąpić z wnioskiem, w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie ustnej lub z wykorzystaniem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość lub poczty elektronicznej.

W przypadku, wystąpienia z wnioskiem w formie innej niż pisemna,  pełnomocnik, po wystąpieniu z żądaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, sporządza notatkę, w której wskazuje, w szczególności:
1) okoliczności,
2) formę zgłoszonego żądania;
3) datę zgłoszenia żądania;
4) organ spółki, do którego wystąpił z żądaniem;
5) zakres dokumentów, informacji lub wyjaśnień objętych żądaniem.
Kopię notatki, pełnomocnik niezwłocznie przekazuje organowi, do którego wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku, gdy żądanie zostało wystosowane do organu innego niż zarząd spółki - zarządowi spółki.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej z czynności związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, dokonanych w formie innej niż pisemna, odpowiednio do charakteru tej czynności sporządza notatkę, protokół lub inny dokument, w którym zawiera informację o podjętych przez siebie działaniach.
W przypadku, gdy dokument, został wytworzony w związku z informacjami przekazanymi w formie innej niż pisemna, osoby, które udzieliły takiej informacji, są zobowiązane do jego parafowania. W przypadku odmowy parafowania pełnomocnik zaznacza to na dokumencie wraz z podaniem daty i przyczyn tej odmowy.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej zabezpiecza i przechowuje dokumentację dotyczącą wszystkich czynności podejmowanych przez niego w związku z realizacją swoich zadań.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej sporządza dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej raport o stanie ochrony infrastruktury krytycznej. Raport jest sporządzany co kwartał lub na żądanie zarządu spółki lub rady nadzorczej. Raport powinien zawierać informacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie:
1) ochrony fizycznej;
2) ochrony technicznej;
3) ochrony prawnej;
4) ochrony osobowej;
5) ochrony teleinformatycznej;
6) planów odbudowy i przywracania infrastruktury krytycznej do funkcjonowania.
Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera nieścisłości lub nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim zawartych, pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na wezwanie ministra właściwego ds. Skarbu Państwa lub dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznejsporządza sprawozdanie kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnomocnik ds. ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy spółki czynności prawnych, przekazuje ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa oraz dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu, wraz z jego uzasadnieniem.

Przekazywanie informacji oraz raportów następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. Nr 65, poz. 404).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 135, poz. 906).

Opracowała: Kinga Iwanicka

 

Firma NETSOFT CONSULTING może wspierać pełnomocnika Państwa spółki w wykonywaniu powyższych zadań

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact