|
PDF Drukuj Email

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie BHP oraz oceny ryzyka zawodowego

1. Ramowy program szkolenia wstępne szkolenie bhp ( instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy)

2. ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Ramowy program szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

5. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno – technicznych

6. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

7. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno - biurowych biurowych i innych

 

Poniżej przeprowadzone szkolenia

Zapraszamy do kontaktu

 

Wstępne szkolenie bhp ( stanowiska adm- biurowe)

FHU BARTIM w Zawierciu

20.08.09

Wstępne szkolenie bhp ( stanowisko biurowe, robotnicze)

Auto Szyby Danuta Chołuj w Zawierciu

1.06.2010

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

Auto Szyby Danuta Chołuj w Zawierciu

1.05.2009

Wstępne szkolenie bhp stanowiska robotnicze

Odlewnia Zawiercie

12.10.10

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

MMS- LIFT Zofia Sieradzka

18.10.11

Wstępne szkolenie bhp dla stanowiska sprzedawca

FHU LUSSI Lucyna Opiłka w Zawierciu

25.10.10

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

FHU LUSSI Lucyna Opiłka w Zawierciu

25.10.10

Wstępne szkolenie bhp ( stanowiska robotnicze)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EK.C Ewa Szklarska

21.03.2011

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EK.C Ewa Szklarska

21.03.2011

Wstępne szkolenie bhp

FHU SCORPION -SERWIS w Zawierciu

1.09.2011

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

FHU SCORPION -SERWIS w Zawierciu

1.09.2011

Wstępne szkolenie bhp

FIRMA REMTOWO BUDOWLANA BUDOSTART SYLWIA BOROWIK

18.08.2011

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

FIRMA REMTOWO BUDOWLANA BUDOSTART SYLWIA BOROWIK

19.08.2011

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osó- kierujących pracownikami

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA REMONT PAWEL KRASZCZYNSKI

10.02.2010

 

Szkolenia bhp są regulowane przez prawo i pozwalają spełnić obowiązek pracodawcy  względem Państwowej Inspekcji Pracy. Szkoleniom bhp podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie. Ten obowiązek dotyczy również pracodawców.  Szkolenia bhp różnią się między sobą : tematyką szkolenia, ramami czasowymi, wydawanym zaświadczeniem przez organizatora szkolenia. Każde szkolenie przeprowadza się w oparciu o szczegółowy program szkolenia opracowany przez organizatora szkolenia. Program ten uzależnia się od następujących czynników:

 • Od stanowisk pracy jakie zajmują słuchacze
 • Stażu pracy na zajmowanym stanowiskach

Pamiętajmy ,że szkolenia bhp organizowane są w formie szkolenia wstępnego , szkolenia okresowego. O częstotliwości okresowych szkoleń bhp decyduje pracodawca po konsultacjach z pracownikami np. z działem służby bhp  jeżeli u pracodawcy nie ma takiego działu to ze specjalistą ds. bhp z poza zakładu pracy.

Wstępne szkolenie bhp

Wstępne szkolenie bhp adresowane jest przede wszystkim do:

 • Wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy nie zależnie od formy zatrudnienia tych pracodawników ( umowa o pracę , umowy cywilnoprawne) 
 • Osób odbywających u danego pracodawcy staż z Urzędu Pracy
 • Osoby odbywające praktykę zawodową lub praktykę studencką u danego pracodawcy

Okresowe szkolenie bhp

Okresowemu szkoleniu bhp podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy.

O częstotliwości przeprowadzania szkoleń bhp decyduje pracodawca po opracowaniu planu przeprowadzania szkoleń bhp w przedsiębiorstwie. Plan przeprowadzania szkoleń opracowuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860).

 

RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860).

Opracował:

inż. Grzegorz Guździk- specjalista ds. bhp

Spis programów szkolenia bhp

 1. Ramowy program szkolenia wstępne szkolenie bhp ( instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy)
 1. ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Ramowy program szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno – technicznych
 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 1. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników adm- biurowych i innych
 1. Informacje ogólne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr.180,poz 1860).

Rozporządzenie określa :

 • Szczegółowe zasady szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej szkoleniem
 • Zakres szkolenia
 • Wykonywania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia
 • Sposobu dokonywania szkolenia
 • Przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia

Obowiązki pracodawcy

 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazywanie mu informacji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. 
 1. W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa  i zdrowia podczas podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.  

Cel szkolenia

 1. Zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi 
 1. Poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp 
 1. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób , oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielanie pomocy osobie, która uległa wypadkowi. 

Rodzaje szkoleń

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Zasady tworzenia programów

 1. Programy szkolenia wstępnego , oraz szkolenie okresowego , określające szczegółową tematykę , form realizacji , czas trwania szkolenia 
 1. Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia  
 1. Programy szkolenia , na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców 
 1. Niżej przedstawiam ramowe programy szkolenia bhp , które określa rozporządzenie. Te programy będą dostosowane do grupy słuchaczy i stanowisk pracy, które zajmują. 

2 Stosowane pojęcia i formy organizacyjne okresowych szkoleń bhp

Szkolenie wstępne bhp

Szkolenie wstępne bhp odbywa się przed przyjęciem do pracy pracownika. Szkolenie to odbywa się w formie instruktażu. Czas takiego szkolenia jest nie krutrzym  niż dwie godziny. Wstępne szkolenie bhp składa się z instruktażu ogólnego, który przeprowadza pracownik służby bhp( np. specjalista ds. bhp z poza zakładu pracy lub pracodawca , który posiada odpowiednie uprawnienia i instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza bezpośredni przełożony. Wstępne szkolenie bhp przechodzą wszyscy pracownicy ( instruktaż ogólny):

 • Nowo zatrudnieni u danego pracodawcy,
 • Osoby zatrudnione u danego pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Osoby odbywające tzw staż absolwencki , przygotowanie zawodowe z powiatowego urzędu pracy u danego pracodawcy
 • Studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie,
 • Uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy

Przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 1. pracownika zatrudnionego na stanowiskach robotniczych oraz innym , na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia , uciążliwych lub niebezpiecznych,
 1. pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy
 1. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
 1. pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk
 1. czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
 1. instruktaż stanowiskowy przeprowadza przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca jeśli osoby takiej nie posiada.
 1. Fakt odbycia szkolenia wstępnego , a więc instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego potwierdza pracownik własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia bhp

Formy organizacyjne szkoleń bhp

Seminarium- rozumianego jako szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Kursu- rozumianego jako szkolenie o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych , składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp

Samokształcenia kierowanego- rozumianego jako szkolenie umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazywanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu , przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Z tej formy szkolenia mogą korzystać : pracodawcy osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno- biurowi, pracownicy kadry inżynieryjno technicznej.

 • Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:
 • Przedłożyła aktualne zaświadczenie w tym okresie szkolenia u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
 • Odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na tym stanowisku należącej do grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Cel szkolenia okresowego

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

 • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności mistrzowie i brygadziści,
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych
 • Pracownicy inżynieryjno- techniczni, w tym projektanci , konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy procesu produkcyjnego,
 • Pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • Pracownicy administracyjno – biurowi i inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. 
 1. Ramowe program instruktażu ogólnego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z

 • Podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kp ,układach zbiorowych pracy  lub w regulaminach pracy
 • Przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynają pracę u danego pracodawcy

Organizacja szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy na podstawie szczegółowych programów opracowanych przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych w szczególności filmów, tablic, foli do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ramowy program szkolenia instruktażu ogólnego

Lp.

Temat Szkolenia

Liczba godzin

1.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

0,6

2.

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy.

4.

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

0,5

5.

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie

oraz podstawowe środki zapobiegawcze.

6.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

0,4

7.

Zasady przydziały odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

0,5

8.

Porządek i czystość w miejscu pracy- ich wpływ na zdrowie

i bezpieczeństwo pracownika.

9.

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10.

Zasady ochrony przeciwpożarowej

1

11.

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

1

Razem:

3- 4 godziny

1.Program szkolenia osób podejmujących pracę po raz pierwszy związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i  odpowiedzialności tych osób  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

program szkolenia  instruktażu stanowiskowego

Czas trwania:

Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy i jego czas powinien być uzależniony od:

 • Przygotowania zawodowego pracownika,
 • Dotychczasowego stażu pracy,
 • Rodzaju pracy i zagrożeń występujących występującym na danym stanowisku pracy, jednak nie powinien być krótszy niż 8 godzin

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych , na których występują narażenie na działanie czynników szkodliwych dla drowia, uciążliwych lub niebezpiecznych ,dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych tj w razie zmiany procesu technologicznego ,zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienionych narzędzi, maszyn, i innych urządzeń. Szkolenie to jest przeznaczone dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie to powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 1. rozmowę wstępną instruktora z instruowanym

2.pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika

 1. Próbę wykonywania procesu pracy samodzielnie oraz korygowanie przez instruktora
 1. samodzielna praca na zajmowanym stanowisku
 1. sprawdzenie procesu pracy przez instruktora
 1. sprawdzenie i ocena procesu pracy

Sposób i realizacja szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

2 Ramowy program szkolenia instruktażu stanowiskowego

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonych zadań na zajmowanym stanowisku, a szczególności :

 1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

-          elementów pomieszczenia pracy w, którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika( oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

-          elementów stanowiska roboczego mający wpływ bhp np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa,  urządzenia zabezpieczające ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

 1. omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanych z wykonywaną pracą i sposobem ochrony przed występującymi zagrożeniami w tym zasad postępowania w razie awarii,
 2. omówienie wyposażenia stanowiska pracy ( sprzedawca, kierowca).

2

2

Pokaz przez pracodawcę lub osobę przez niego wyznaczoną procesu pracy na stanowisku pracy, które ma zajmować osoba szkolana zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności.

0,5

3

Próbne wykonywanie przez pracownika pracy na zajmowanym stanowisku pod kontrolą pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej

0,5

4

Próba wykonania samodzielnej pracy na stanowisku pracy pod nadzorem pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej

4

5

Omówienie i ocena wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku sprzedawca, kierowca

4

Instruktaż stanowiskowy powinien trwać 45minut.

3. Ramowy program szkolenia pracowników wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 1. prowadzenie kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
 1. organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 1. metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
 1. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także określenie niezbędnych działań profilaktycznych
 1. metod i organizacji szkoleń bhp
 1. popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Utrzestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, któtórzy w zakładzie pracy wykonują zadania służby bhp jak i pracodawców, którzy będą wykonywać zadania tej służby

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium , samokształcenia kierowanego – z uwzględnieniem ćwiczeń oraz wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych , w szczególności filmów , tablic , foli do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki bhp objętej programem szkolenia

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za  naruszenie przepisów lub zasad bhp
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 • ogólne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych   oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
 • system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • nadzór i kontrola warunków pracy

 

8

2

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

5

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

 • zagrożenia wypadkowe
 • hałas i drgania mechaniczne
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
 • czynniki biologiczne
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe
 • pola elektromagnetyczne
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • mikroklimat środowiska pracy
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 • zagrożenia pożarowe lub wybuchowe
 • zagrożenia w transporcie wewnątrz zakładowym oraz składowaniu materiałów

10

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

15

5

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

3

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5( w tym 2 godziny ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka

2

8

Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby

6 ( w tym 2 godziny ćwiczeń)

9

Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp

4( w tym 2 godziny ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

3

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

3

Razem

Minimum 64 godziny     w tym 6 ćwiczeń

4. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla :

 1. pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 1. innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ,
 • szkolenia w zakresie bhp,
 • organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

Razem:

Minimum 16

 1. 5. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 1. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 1. c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych 

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

4

Razem : minimum 8

 1. 6. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno – technicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu

 1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 1. organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 1. c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych.

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanych z wykonywanym zawodem,
 • wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń zakładu pracy ( w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych):
 1. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i urządzeń technicznych
 2. systemu i oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp
 3. nadzoru i kontroli warunków pracy

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne

4

4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

2

5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

Razem: 16 godzin

7.  Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 1. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 1. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 1. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych)

Ramowy program szkolenia

Lp

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za

naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nim związanych ,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 

2

Razem: 8

Podsumowanie

W/W programy szkoleń bhp określają zagadnienia programowe, które musi zawierać każdy program. Programy szkoleniowe muszą być dostosowane do stanowiska pracy słuchaczy. Jeżeli  szkolimy pracodawców opieramy się ramowym programie szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jeżeli szkolimy w zakresie szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych np. budowlańców, którzy wykonują pracę na wysokości szkolimy przy pomocy  programu dla stanowisk robotniczych

Szczegółowe programy szkolenia nie muszą się zgadzać zależy to bowiem od wykładowcy.

W praktyce takie szkolenie okresowe bhp przeprowadzane jest

 1. przy pomocy specjalisty ds. bhp
 1. ratownika medycznego , który słuchaczy  wykłada zagadnienie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowanie w sytuacjach wypadków w pracy.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact